Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ØLSTED IDRÆTSFORENING FRA 2016

§1.
Foreningens navn er Ølsted Idrætsforening, og foreningen er beliggende i Ølsted, Halsnæs Kommune.

§2.
Foreningens formål er at tilbyde idræt for alle. Samt udvikle socialt samvær i lokalområdet.
§2.1.
Dette formål søges bl.a. nået ved:

At tilbyde forskellige idrætsaktiviteter
At tilbyde idræt for alle aldersgrupper.
Være åben for alle

§3.
Alle kan være medlemmer af foreningen. Medlemmer kan være både aktive og passive.

§4.
Skylder et medlem kontingent 3 mdr. efter betalingsfrist, er dette at betragte som ophør af medlemskabet.

§5.
Det er medlemmernes pligt ved træning, konkurrence og på offentlige steder, når foreningen repræsenteres, ikke at forstyrre den offentlige orden.
Overtrædelse af paragraf § 5 giver bestyrelsen bemyndigelse til at ekskludere medlemmet.
Et ekskluderet medlem har ret til at udtale sig om sin sag på førstkommende generalforsamling.
Et ekskluderet medlem kan kun optages i foreningen igen, hvis generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer for dette.

§6.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Godkendelse af regnskab samt fastsættelse af administrationsbidrag for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen:
a) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
b) Valg af 2 suppleanter.

7. Valg af:
a) 1 revisor.
b) 1 revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur på den ordinære generalforsamling med henholdsvis 2 og 3 ad gangen. Revisor vælges for 2 år ad gangen.
Valgbare er til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 18 år, aktive som passive.
En ordinær generalforsamling skal bekendtgøres med mindst 10 dages varsel i den lokale presse.
Forslag fra medlemmer skal, hvis de ønskes på dagsordenen, være indgivet skriftligt til bestyrelsen mindst 7 dage før generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer kommer ind under indkomne forslag. For at vedtage vedtægtsændringer kræves 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer.
Simpelt flertal af de fremmødte stemmer er tilstrækkeligt til vedtagelse af almindelige forslag.
Skriftlig afstemning foretages, hvis blot et af de fremmødte medlemmer ønsker det, ellers sker afstemning ved almindelig håndsoprækning.
Ethvert medlem, der er fyldt 18 år og har været medlem af foreningen i de foregående 3 måneder, har stemmeret på generalforsamlingen. Forældre/værge til kontingentbetalende børn under 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen, på vegne af barnet. Der tildeles 1 stemme pr barn. Der kan IKKE stemmes pr fuldmagt eller brev.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§7.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt sender begæring samt en motiveret dagsorden til bestyrelsen. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter bestyrelsen har modtaget begæringen og indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen.

§8.
Foreningens almindelige drift varetages af en valgt bestyrelse, bestående af 5 medlemmer jvf. § 6.

§9
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.
Kassererposten kan evt. videredelegeres til en forretningsfører.
Beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Udtræder et medlem af bestyrelsen kan bestyrelsen indkalde en suppleant.

§10.
De forskellige idrætsgrene vælger en gang årligt et udvalg på mindst 3 medlemmer for en 2-års periode senest 1 måned efter sæsonstart. Udvalgsmedlemmerne afgår efter tur med henholdsvis 1 og 2 ad gangen. Udvalget konstituerer sig med en formand og en kasserer.
Udvalgene afgør, indenfor eget område, alle spørgsmål vedrørende instruktører/trænere, holdinddeling, efteruddannelse, kvalitet af aktiviteten samt udnyttelse af de tildelte rammer og haltider.
Bestyrelsen og udvalgene samles, når det er nødvendigt, dog mindst 2 gange om året, for at koordinere årets arrangementer.
Bestyrelsen fastsætter: Reglerne for udvalgenes arbejde.

§11.
Regnskabsåret er fra 1. april til 31. marts.
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt i det omfang, den finder det nødvendigt.

§12.
Alle sponsoraftaler skal godkendes af bestyrelsen.

§13.
Foreningens ophævelse kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor 5/6 af de fremmødte stemmer går ind for en ophævelse.
Foreningens aktiver, efter at dens passiver er udlignet, skal tilfalde et almennyttigt formål.

Disse vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. april 2016 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 28. april 2016